NATJEČAJI

NATJEČAJ – Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec

Urbroj: 71/1-2022. od 25. VII. 2022. (5361)

Na temelju članka 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Klanjec od 17. 11. 2020., Pravilnika o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa te Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Klanjec broj 63/2 od 6. 7. 2022. raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Kla­njec.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Kandidat treba ispunjavati uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

– vozačka dozvola B-kategorije.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj za ravnatelja osoba koja se javlja na natječaj za ravnatelja, dužna je priložiti uz dokaze o ispunjavanju uvjeta i druge dokumente, i to:

1. molbu

2. životopis

3. preslik diplome

4. dokaz o radnom stažu

5. preslik domovnice

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

7. preslik vozačke dozvole

8. motivacijsko pismo

9. pisani prijedlog programa rada GDCK Klanjec za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (nalazi se na stranici: www.hck.hr->Tko smo->Natječaj).

Kandidati koji su već obnašali dužnost ravnatelja, dužni su osim navedene dokumentacije dostaviti i:

1. izvješće o radu ravnatelja tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu.

2. pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu (P-1 obrazac)

3. potvrdu središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje (ako takvu potvrdu imaju).

Za isprave za koje je naznačeno da se dostavljaju u presliku, kandidat je dužan prilikom sudjelovanja na razgovoru predočiti izvornik.

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine, s mogućnošću ponovnog izbora i imenovanja.

Pisane prijave na javni natječaj s traženim priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti u: GDCK Klanjec, Lijepe naše 22, 49290, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana nakon objave natječaja u javnom glasilu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                                                                         Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec

Natječaj NN


Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support