ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KLANJEC

Dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj stupaju na snagu Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18).

Voditelj obrade osobnih podataka:

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec,
Lijepe naše 22, 49290 Klanjec
Telefon: 049/550-149
e-mail: gdck.klanjec@gmail.com

Izjava o obradi i zaštiti osobnih podataka Gradskog društva Crvenog križa Klanjec odnosi se na zaštitu i obradu osobnih podataka i privatnosti fizičkih osoba korisnika usluga Gradskog društva Crvenog križa Klanjec, fizičkih osoba, sudionika i korisnika usluga programa i projekata financiranih iz fondova Europske unije i proračuna Republike Hrvatske koje provodi Gradsko društvo Crvenog križa Klanjecu te drugih ispitanika kada je obrada osobnih podataka proizašla iz obveze ili odnosa s Gradskim društvom Crvenog križa Klanjec.


Skip to content